Informe sobre Dret a l’Alimentació a Catalunya en versió PDF

CAT_Informe-Alimentacio

Ja està aquí! Després de més d’un any de treball, EdPAC-GIDHS, Entrepobles i Observatori DESC presenten l’Informe sobre el dret a l’alimentació a Catalunya en versió PDF (en castellà i català).

Després de la presentació oficial el passat dia 10 de desembre, culmina el que ha estat la primera i exhaustiva fase del treball. D’ara endavant, comença una altra etapa enfocada a incidència local i internacional de l’anàlisi que hem realitzat, així com de les recomanacions concretes que realitzem.

Esperem que us sigui d’utilitat i us animem a difondre-ho (és llicència Creative Commons).

També us convidem a visitar el blog oficial del Informe: http://informealimentari.wordpress.com/

CAT_Informe-Alimentacio

_________________

CAST_Informe-Alimentacio

¡Ya está aquí! Tras más de un año de trabajo, EdPAC-GIDHS, Entrepobles y Observatori DESC presentan el Informe sobre el derecho a la alimentación en Catalunya en versión pdf (en castellano y catalán). Después de la presentación oficial el pasado día 10 de diciembre, culmina lo que ha sido la primera y exhaustiva fase del trabajo. De aquí en adelante, comienza otra etapa enfocada a incidencia local e internacional del análisis que hemos realizado.

Esperamos que os sea de utilidad y os animamos a difundirlo (es licencia Creative Commons).

También os invitamos a visitar el blog oficial del Informe: http://informealimentari.wordpress.com/

CAST_Informe-Alimentacio

Anuncios

Comunicat de la presentació de l’informe de dret a l’alimentació a Catalunya

CAT

L’Observatori DESC, Educació per l’Acció Crítica (EdPAC- GIDHS) i Entrepobles presenten l’informe sobre el dret a l’alimentació adequada el proper dimecres dia 10 de desembre a la sala de conferències del Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona (C/ Carrer Regomir 3, metro L4, Jaume I). Hi assistiran persones que han col·laborat en el procés participatiu de l’informe, com ara Albert Sales, Jaume Saura, Montse Benito o Jordi Foix.

L’informe destaca, en primer lloc, l’actual situació d’atur i empobriment a Catalunya (gairebé un 20% de la població sota el llindar de la pobresa), conseqüència de la crisi i les retallades en l’àmbit social, que fa que moltes famílies vegin vulnerat el seu dret a l’alimentació. Les rendes més baixes han caigut un 46,6% els últims anys, i entre 2011 i 2013 es van denegar 37.000 demandes de la Renda Mínima d’Inserció. Al mateix temps, la Generalitat disminuïa en 2 milions el pressupost per a les beques menjador el 2012, mentre que 50.000 infants no podien menjar carn o peix cada dos dies i 2.800 tenien dèficits alimentaris, segons l’informe del Síndic de Greuges de l’any següent. L’aplicació d’aquestes mesures regressives suposa un incompliment important dels compromisos adquirits a nivell internacional.

En aquest sentit, l’informe també analitza el dret a una alimentació adequada com a dret humà reconegut a diferents instruments internacionals que l’Estat espanyol ha ratificat, entre ells el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC). Aquests compromisos generen obligacions de respectar, protegir i garantir els drets que recullen.

L’informe reclama la necessitat d’un gir a les polítiques públiques orientades a garantir el dret humà a una alimentació adequada. Recomana abordar les causes estructurals de la malnutrició de forma integral i no centrar-se de forma exclusiva en enfocaments assistencialistes i pal·liatius, sovint externalitzats en organitzacions del tercer sector com els bancs d’aliments o els menjadors socials. Cal un desenvolupament legislatiu que vetlli pel dret a l’alimentació i mesures polítiques que vagin més enllà de la qualitat i la comercialització dels aliments i tinguin un enfocament de drets humans.

D’aquí que es presentin també propostes com una aposta pel sistema agroalimentari català a través, per exemple, l’autoconsum d’aliments mitjançant l’horticultura en l’espai urbà i els menjadors escolars ecològics a les escoles, els quals ofereixen una dieta saludable i equilibrada al mateix temps que afavoreixen el sector agrari. Així mateix, és necessari el redisseny de polítiques integrals que tinguin en compte tot el cicle del sistema alimentari, la producció, distribució i consum d’aliments. Per una banda, facilitant l’accés a la terra per les persones que volen produir, recuperant teixit productiu local per a la petita i mitjana producció, facilitant que l’ajuda alimentària es gestioni de forma descentralitzada. D’altra banda, el canvi mitjançant criteris de proximitat en la compra pública també permetrien enfortir els mercats socials.

Les més de 50 entrevistes realitzades tant a actors institucionals, acadèmics especialitzats en matèria de drets humans, organitzacions socials, així com a les mateixes persones afectades a dos districtes de la ciutat de Barcelona (Nou Barris i Ciutat Vella), han permès sortejar l’absència de dades oficials i el silenci respecte la problemàtica alimentària per part del Govern. S’identifica una manca de protocols i per tant diagnòstics de les necessitats en aquest àmbit, així com descoordinació i insuficiències a nivell organitzacional i de recursos.

___________

CAST

El Observatorio DESC, Educación para la Acción Crítica (EdPAC-Gidhs) y Entrepueblos presentan el informe sobre el derecho a la alimentación adecuada el próximo miércoles día 10 de diciembre en la sala de conferencias del Centro Cívico del Pati Llimona de Barcelona (C/ Regomir 3, metro L4, Jaume I). Asistirán personas que han colaborado en el proceso participativo del informe, como Albert Sales, Jaume Saura, Montse Benito o Jordi Foix.

El informe destaca, en primer lugar, la actual situación de desempleo y empobrecimiento en Cataluña (casi un 20% de la población bajo el umbral de la pobreza), consecuencia de la crisis y los recortes en el ámbito social, que hace que muchas familias vean vulnerado su derecho a la alimentación. Las rentas más bajas han caído un 46,6% en los últimos años, y entre 2011 y 2013 se denegaron 37.000 solicitudes de la Renta Mínima de Inserción. Al mismo tiempo, la Generalitat disminuía en 2 millones el presupuesto para las becas comedor en 2012, mientras que 50.000 niños no podían comer carne o pescado cada dos días y 2.800 tenían déficits alimentarios, según el informe del Síndic de Greuges del año siguiente. La aplicación de estas medidas regresivas supone un incumplimiento importante de los compromisos adquiridos a nivel internacional.

En este sentido, el informe también analiza el derecho a una alimentación adecuada como derecho humano reconocido en diferentes instrumentos internacionales que el Estado español ha ratificado, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Estos compromisos generan obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos que reconocen.

El informe reclama la necesidad de un giro a las políticas públicas orientadas a garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada. Recomienda abordar las causas estructurales de la malnutrición de forma integral y no centrarse de forma exclusiva en enfoques asistencialistas y paliativos, a menudo externalizados en organizaciones del tercer sector como los bancos de alimentos o los comedores sociales. Es necesario un desarrollo legislativo que vele por el derecho a la alimentación y medidas políticas que vayan más allá de la calidad y la comercialización de los alimentos y tengan un enfoque de derechos humanos.

Es por ello que se presentan también propuestas como una apuesta por el sistema agroalimentario catalán a través, por ejemplo, del autoconsumo de alimentos mediante la horticultura en el espacio urbano y los comedores escolares ecológicos en las escuelas, que ofrecen una dieta saludable y equilibrada a la vez que favorecen el sector agrario. Asimismo, es necesario el rediseño de políticas integrales que tengan en cuenta todo el ciclo del sistema alimentario, la producción, distribución y consumo de alimentos. Por un lado, facilitando el acceso a la tierra para las personas que quieren producir, recuperando tejido productivo local para la pequeña y mediana producción, facilitando que la ayuda alimentaria se gestione de forma descentralizada. Por otra parte, el cambio mediante criterios de proximidad en la compra pública también permitiría fortalecer los mercados sociales.

Las más de 50 entrevistas realizadas tanto a actores institucionales, académicos especializados en materia de derechos humanos, organizaciones sociales, así como a las mismas personas afectadas en dos distritos de la ciudad de Barcelona (Nou Barris y Ciutat Vella), han permitido sortear la ausencia de datos oficiales y el silencio respecto a la problemática alimentaria por parte del Gobierno. Se identifica una falta de protocolos y por tanto diagnósticos de las necesidades en este ámbito, así como descoordinación e insuficiencias a nivel organizacional y de recursos.

LA COALICIÓN POR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ASISTE AL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS

Informe pel dret a l'alimentació a Catalunya

EL OBJETIVO ES HACER SEGUMIENTO AL INFORME ENVIADO para el 21º EXÁMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DE ESPAÑA

04-02-2013humanrights

El jueves 4 de diciembre se celebra en Ginebra una reunión entre delegaciones de países y ONG para preparar el próximo Examen Periódico Universal a España, al que deberá someterse en enero de 2015. En la reunión, auspiciada por la organización UPR Info, las ONG informarán a los países responsables de analizar la situación de los derechos humanos en España de la regresión de derechos que se está produciendo en España.

En el marco del Examen Periódico Universal de España (EPU) que se realizará en enero de 2015, una delegación de la Coalición por el Derecho a la Alimentación junto con Institut de Drets Humans de Catalunyaasiste a una pre-sesión del EPU en Ginebra (Suiza), con el objetivo de hacer seguimiento al informe enviado el pasado junio.

El EPU es…

Ver la entrada original 286 palabras más