AVENÇ: Informe de Dret a l’Alimentació a Catalunya

CAT

En el marc del Dia Mundial del Dret a l’Alimentació, l’Observatori DESC, Entrepobles i Educació per l’Acció CríticaGIDHS avancem alguns dels resultats de l’Informe sobre el Dret a l’Alimentació a Catalunya que es presentarà a finals d’any.

LES RETALLADES SOCIALS VULNEREN EL DRET A L’ALIMENTACIÓ ADEQUADA

L’informe reclama la necessitat d’un gir a les polítiques públiques orientades a satisfer les necessitats alimentàries, per tal que abandonin enfocaments assistencialistes i pal·liatius i abordin les causes estructurals de la malnutrició. Tenir accés a una alimentació saludable i suficient és un dret inherent a la dignitat humana que en cap cas pot ser ignorat per les administracions públiques que tenen l’obligació de garantir-lo.

Les elevades xifres d’atur i pobresa a Catalunya, i les conseqüents deficiències alimentàries de moltes famílies demanden reformes estructurals per evitar l’exclusió social. Però la resposta de la Generalitat de Catalunya han estat mesures com la reducció en dos milions d’euros de les beques menjador o la restricció de l’accés a la renda mínima d’inserció (RMI), que ha deixat, entre 2011 i 2012, 7.000 llars sense aquesta prestació. A més lesmodificacions restrictives a la llei de dependència fan que el treball de cures, entre elles l’alimentació, recaigui progressivament en l’espai privat, i molt especialment en les dones.

La regressivitat d’aquestes polítiques vulnera els compromisos adquirits a nivell internacional de protecció del dret a l’alimentació

LES VULNERACIONS DEL DRET A L’ALIMENTACIÓ EN EL MÓN LOCAL

En els dos estudis de cas de l’informe realitzats als districtes de Ciutat Vella i Nou Barris, a la ciutat de Barcelona, s’han realitzat entrevistes a més d’una vintena d’entitats dels districtes barcelonins que gestionen ajuts alimentaris. La falta d’informació i diagnòstic per part dels àmbits institucionals d’atenció a les persones impedeix fer una anàlisi global de les necessitats alimentàries i de la situació de vulnerabilitat de la població. Aquesta carència dificulta l’actuació coordinada de les diferents entitats i associacions, tot i la implicació en l’àmbit alimentari de nombrosos projectes de barri i comunitaris.

També s’ha verificat que la compactació dels horaris als centres d’educació secundària (ja en el curs 2012-2013 es va aplicar a tots els centres de Ciutat Vella com varem poder confirmar amb la Regidoria de Ciutat Vella) suposa una exclusió directa de les beques menjadordels estudiants que podrien accedir-hi

LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES

A través de les entrevistes, l’informe documenta que les polítiques públiques d’atenció a persones empobrides desconeixen les necessitats alimentàries de la població, ja que l’entrega d’aliments s’orienta més aviat a compensar excedents de la producció industrial més que a combatre la malnutrició. Això significa desaprofitar recursos que mitjançant la compra pública podrien dinamitzar la producció i el mercat local per satisfer les demandes alimentàries, on a més es genera ocupació i alimentació saludable i de qualitat. A la vegada, es desestimen propostes com la renda bàsica d’accés universal que superaria les enormes limitacions de l’ingrés d’inserció, ja que es tracta d’una renda que es reconeixeria a tota persona de forma incondicionada.

Les polítiques públiques en matèria d’alimentació no poden consistir, doncs, en retallar ajudes d’una banda (beques menjador, RMI) i per l’altra, en delegar la gestió dels ajuts a entitats privades. Garantir l’accés a una alimentació saludable i en especial a la població en situació de vulnerabilitat és una obligació que les administracions públiques no poden defugir.

Teaser del documental de l’Informe pel Dret a l’Alimentació, que es presentarà abans de finals d’any: https://vimeo.com/109111610

________________________

CAST

AVANCE: Informe sobre el Derecho a la Alimentación en Cataluña

En el marco del Día Mundial del Derecho a la Alimentación, el Observatorio DESC, Entrepueblos y Educación por la Acción Crítica–GIDHS avanzamos algunos de los resultados del Informe sobre el Derecho a la Alimentación en Catalunya que se presentará a finales de año.

LOS RECORTES SOCIALES VULNERAN EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA

El informe reclama la necesidad de un giro a las políticas públicas orientadas a satisfacer las necesidades alimentarias, con el fin que abandonen enfoques asistencialistas y paliativos y aborden las causas estructurales de la malnutrición. Tener acceso a una alimentación saludable y suficiente es un derecho inherente a la dignidad humana que en ningún caso puede ser ignorado por las administraciones públicas que tienen la obligación de garantizarlo.

Las elevadas cifras de paro y pobreza en Cataluña, y las consecuentes deficiencias alimentarias de muchas familias exigen reformas estructurales para evitar la exclusión social. No obstante, la respuesta de la Generalitat de Cataluña han sido medidas como la reducción en dos millones de euros de las becas comedor o la restricción del acceso a la renta mínima de inserción (RMI), que ha dejado, entre 2011 y 2012,7.000 hogares sin esta prestación. Además las modificaciones restrictivas a la ley de dependenciahacen que el trabajo de los cuidades, entre ellos la alimentación, recaiga progresivamente en el espacio privado, y muy especialmente en las mujeres.

La regresividad de estas políticas vulnera los compromisos adquiridos a nivel internacional de protección del derecho a la alimentación.

LAS VULNERACIONES DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN EL MUNDO LOCAL

En los dos estudios de caso del informe realizados en los distritos de Ciutat Vella y Nou Barris, en la ciudad de Barcelona, se han realizado entrevistas a más de veinte entidades de los districtos barceloneses que gestionan ayudas alimentarias. La falta de información y diagnóstico por parte de los ámbitos institucionales de atención a las personas impide hacer un análisis global de las necesidades alimentarias y de la situación de vulnerabilidad de la población. Esta carencia dificulta la actuación coordinada de las diferentes entidades y asociaciones, a pesar de la implicación en el ámbito alimentario de numerosos proyectos de barrio y comunitarios.

También se ha verificado que la compactación de los horarios en los centros de educación secundaria, ya en el curso 2012-2013 se aplicó a todos los centros de Ciutat Vella como confirmamos con la Regidoria del Distrito, ha supuesto una exclusión directa de las becas comedor de los estudiantes que podian acceder a ellas.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

A través de las entrevistas, el informe documenta que las políticas públicas de atención a personas empobrecidas desconocen las necesidades alimentarias de la población, puesto que la entrega de alimentos se orienta más bien a compensar los excedentes de la producción industrial más que a combatir la malnutrición. Esto significa desaprovechar recursos que mediante la compra pública podrían dinamizar la producción y el mercado local para satisfacer las demandas alimentarias, donde además se genera ocupación y alimentación saludable y de calidad. A su vez, se desestiman propuestas como la renta bàsica de acceso universal que superaria las enormes limitaciones del ingreso de inserción, al tratarse de una renta que se reconoceria a toda persona de forma incondicionada.

Las políticas públicas en materia de alimentación no pueden consistir por tanto, en recortar ayudas por un lado (becas comedor, RMI) y por el otro, en delegar la gestión de las ayudas a entidades privadas. Garantizar el acceso a una alimentación saludable y en especial a la población en situación de vulnerabilidad es una obligación que las administraciones públicas no pueden rehuir.

Anuncios